Jednací místnost

Hlavní stránka

 

Vítejte na stránce rozsoud.cz věnované možnostem rozhodování sporů v rozhodčím řízení, nebo-li alternativnímu řešení sporů. Rozhodčí řízení v České republice je upraveno zákonem č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, který nabyl účinnosti dnem 1.1.1995. Současná právní úprava umožňuje rozhodovat v rozhodčím řízení veškeré spory majetkové povahy s výjimkou sporů vzniklých v souvislosti s výkonem rozhodnutí a sporů vyvolaných prováděním konkurzu nebo vyrovnání.

Rozhodčí řízení je specifickým způsobem rozhodování majetkových sporů prostřednictvím rozhodců "ad hoc" (soudců), tedy subjektů provádějících procesní rozhodčí řízení, které je nezávislým a nestranným institutem poskytujícím v rámci nezávislé justice možnost rychlé ochrany práv alternativním způsobem, který je adekvátním soudnímu řešení sporů. Rozhodčí nález vydaný na závěr řízení se stává dnem doručení sporné straně pravomocný a soudně vykonatelný. Široká vykonatelnost nálezů prakticky po celém světě je garantována Newyorskou úmluvou z roku 1958 o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů, dnes ve více než 130 států světa včetně České republiky. Doba potřebná k rozhodnutí sporu v rozhodčím řízení a k případnému následnému výkonu (exekuci) rozhodčího nálezu v České republice je nesrovnatelně kratší než doba běžného soudního řízení. Rozhodčí soud v Hodoníně (příslušný Okresní soud v Hodoníně), není stálým (institucionálním) rozhodčím soudem ve smyslu zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů.

Cílem rozsoud.cz je poskytovat informace o rozhodčím řízení co nejširšímu spektru, nejenom podnikatelských subjektů, ale i občanům a právnické veřejnosti.

Upozorňujeme vás, že se nezabýváme poskytováním právních služeb a porad ve smyslu zákona o advokacii, neposkytujeme právní zastoupení, a to ani ve formě obecního zmocnění a nevykonáváme vymáhání pohledávek.

Copyright © 1999 rozsoud.cz. Všechna práva vyhrazena.
Publikační systém QUICK PUBLISHER, realizace web-systemy.net